top of page

TERMS & CONDITIONS

Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop, wordt een overeenkomst op afstand gesloten tussen koper en verkoper. Daarom moet u eerst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden, die van toepassing zullen zijn op deze overeenkomst. U leest deze voorwaarden voor u overgaat tot een bestelling. Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, hebt u de toestemming van ouders of wettelijke voogd nodig om een bestelling te plaatsen en betalen. 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Dag: kalenderdag;

4.     Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9.     Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper

PEIL BVBVA (lisette lisette) 

Poederleeseweg 16, 2275 Lille 

Telefoonnummer: 0477/74.91.79

E-mailadres: ilsesnoeys@telenet.be

Btw-identificatienummer: BE0452860138

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van lisette lisette middels haar webshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen lisette lisette en de consument.

 

3.2. Via de webshop kunnen slechts bestellingen geplaatst worden voor leveringen in EU. 

 

3.3. Voor en/of tijdens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld en door de consument aanvaard.

 

3.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. 

 

3.5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

3.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

4.2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

 

4.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

4.4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

4.5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

 

4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod door middel van het plaatsen van een bestelling via de webshop behoudens artikel 5.2. 

 

5.2. De ondernemer heeft het recht, op basis van feitelijke omstandigheden en objectieve goede gronden, om een bestelling van de consument te weigeren of aan de uitvoering additionele of afwijkende voorwaarden te verbinden. 

 

5.3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

5.4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

5.5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

 

6.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

6.3. Mocht de consument zich niet houden aan de in artikel 4.2. genoemde verplichtingen, dan is er sprake van een waardevermindering van de producten, waar de consument aansprakelijk voor is. Dit houdt in dat als de consument besluit om de gebruikte producten terug te sturen gedurende de bedenktijd, de consument geen recht meer heeft op (volledige) terugbetaling van de aankoopsom.

 

6.4. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, op ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

 

6.5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

 

6.6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, vergoedt de ondernemer de aankoopsom van de producten vanaf het moment dat zij alle goederen heeft teruggekregen.

 

6.7. Een retour waarvan de zender niet geïdentificeerd kan worden wordt geweigerd. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

7.2. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling van verloren, gestolen of beschadigde goederen. 

 

7.3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

7.4. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

7.5. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

8.1. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

Artikel 9 - De prijs

9.1. De prijzen zoals genoemd in de webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en transactiekosten. De overeengekomen prijs geldt slechts voor de geplaatste bestelling. De ondernemer heeft het recht om de in de webshop vermelde prijzen voor de producten te wijzigen. Dit betekent dat voor eventuele toekomstige bestellingen een andere prijs kan gelden. 

 

9.2. Betaling van bestellingen in de webshop dienen te worden voldaan middels de aldaar aangegeven betalingsmethode. 

 

9.3. De consument is verplicht onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens, dan wel adres- en contactgegevens, direct aan de ondernemer te melden. 

 

9.4. In geval de ondernemer enig bedrag verschuldigd is aan de consument, is zij gerechtigd dit bedrag te verrekenen met openstaande bedragen die zij van de consument dient te ontvangen. 

 

9.5. De ondernemer blijft rechtmatige eigenaar van de goederen tot ze volledig betaald zijn door de consument.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

10.1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

10.2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

10.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

 

10.4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

10.5. De garantie geldt niet indien:

·      De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

·      De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

·      De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

11.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

11.2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

11.3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. 

 

11.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 13 - Betaling

13.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

13.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.


13.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1. Indien de consument klachten over de service van de ondernemer heeft, kan de consument de ondernemer contacteren via ilsesnoeys@telenet.be. De ondernemer behoudt zich ertoe er alles aan te doen om de klacht te behandelen binnen de 7 werkdagen. 

 

14.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

14.4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

 

14.5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of terugbetalen.

 

Artikel 15 - Geschillen

15.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

15.2. De Belgische wetgeving is van toepassing. 

 

15.3. Het ODR (online dispute resolution platform, onlinegeschillenbeslechting) is een geschillencommisie voor online aan- en verkopen binnen de EU. Het fungeert als informatiecentrum over consumentenrechten en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting. De consument kan het ODR raadplegen via deze link: http://ec.europa.eu/odr

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle foto’s, tekst, logo’s op onze webshop en andere kanalen zoals Instagram en Facebook zijn beschermd door het auteursrecht. Geen materiaal wordt daarom door een derde gebruikt zonder toestemming of vermelding van de naam lisette lisette.

 

Verder kan u ons bereiken op het e-mailadres: info@lisettelisette.com

bottom of page